سگ.سگ جنگ. پربازدید کننده ترین وبلاگ تخصصی سگهای عظیم الجثه،گارد،مبارز،نگهبان و تیپ تهران 09382622452 مهدی http://persiandog.mihanblog.com 2014-10-25T07:40:20+01:00 text/html 2014-10-25T00:19:36+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad فیلم مبارزات سگهای ایران http://persiandog.mihanblog.com/post/619 <p> <br></p><p>دوستان برای دیدن فیلم مبارزات سگهای ایران به این پست مراجعه کنید.</p> text/html 2014-10-23T04:17:14+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از هارون_چاوا و زوران حسن آقا http://persiandog.mihanblog.com/post/616 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11013162200453720972.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 346px; height: 203px;" alt="زوران.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11013162200453720972.jpg"></a> text/html 2014-10-20T05:57:13+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از الا آقا محمد http://persiandog.mihanblog.com/post/615 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/54616232719371356998.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 309px; height: 205px;" alt="الا2.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/54616232719371356998.jpg"></a> text/html 2014-10-19T02:33:29+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از توله رگبار http://persiandog.mihanblog.com/post/614 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/64821551545025237305.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 341px; height: 178px;" alt="توله رگبار.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/64821551545025237305.jpg"></a> text/html 2014-10-19T02:31:12+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسی از توله حاکال http://persiandog.mihanblog.com/post/613 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11840333249861043521.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 349px; height: 179px;" alt="توله حاکال.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11840333249861043521.jpg"></a> text/html 2014-10-19T02:26:53+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از عراقی های زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/612 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/78808240981354068675.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 345px; height: 182px;" alt="1.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/78808240981354068675.jpg"></a> text/html 2014-10-14T11:20:17+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکس های جدید از بودار اقا داریوش http://persiandog.mihanblog.com/post/611 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/43109961403856821311.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 347px; height: 205px;" alt="8.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/43109961403856821311.jpg"></a> text/html 2014-10-14T11:14:51+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکس هایی از برنو سگ آقا داریوش http://persiandog.mihanblog.com/post/610 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/59875380905812108924.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 311px; height: 185px;" alt="10.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/59875380905812108924.jpg"></a> text/html 2014-10-12T04:56:37+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکس های جدید از بودار و توله های ا داریوش مرند http://persiandog.mihanblog.com/post/609 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/18503237701825483701.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 347px; height: 194px;" alt="بودار8 (10).jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/18503237701825483701.jpg"></a> text/html 2014-10-12T03:33:30+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسی از شری احمد آقا http://persiandog.mihanblog.com/post/608 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/44846720084838173309.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 314px; height: 189px;" alt="شری[1].jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/44846720084838173309.jpg"></a> text/html 2014-10-12T03:20:21+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسی از گراز http://persiandog.mihanblog.com/post/607 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/90346213381661032765.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 347px; height: 204px;" alt="گراز[1].jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/90346213381661032765.jpg"></a> text/html 2014-10-12T03:00:21+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکس هایی از گاور جعفر ایرانی و باوش http://persiandog.mihanblog.com/post/606 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/20412618722628184159.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 313px; height: 192px;" alt="گاور1[1].jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/20412618722628184159.jpg"></a> text/html 2014-10-09T02:03:05+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگ حاج خدر http://persiandog.mihanblog.com/post/605 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/75175359825037945222.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 314px; height: 203px;" alt="سگ خدر 4.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/75175359825037945222.jpg"></a> text/html 2014-10-09T01:48:19+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از بوران http://persiandog.mihanblog.com/post/603 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/48005255458097136398.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 347px; height: 204px;" alt="بوران1.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/48005255458097136398.jpg"></a> text/html 2014-10-08T04:46:25+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسی از بتن توله دوه http://persiandog.mihanblog.com/post/602 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/31764651338802105282.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 311px; height: 195px;" alt="بتن توله دوه.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/31764651338802105282.jpg"></a> text/html 2014-10-08T03:48:58+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از اوتان جاخ http://persiandog.mihanblog.com/post/601 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11682872664594324575.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 312px; height: 191px;" alt="اوتان جاخ.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11682872664594324575.jpg"></a> text/html 2014-10-08T02:35:20+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از تمر چین http://persiandog.mihanblog.com/post/600 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/62990797552495696744.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 313px; height: 208px;" alt="8.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/62990797552495696744.jpg"></a> text/html 2014-10-07T10:28:13+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکس رگبار سگ حسین آقا http://persiandog.mihanblog.com/post/599 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/25436716692311262559.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 311px; height: 203px;" alt="6.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/25436716692311262559.jpg"></a> text/html 2014-10-07T08:58:06+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای دیدنی از قهرمانان کردستان ایران http://persiandog.mihanblog.com/post/598 <a href="http://8pic.ir/images/cai73tb034klolz5gvod.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 311px; height: 189px;" alt="3.jpg" src="http://8pic.ir/images/cai73tb034klolz5gvod.jpg"></a> text/html 2014-10-05T15:26:32+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از بودار داریوش http://persiandog.mihanblog.com/post/595 <img src="http://8pic.ir/images/b1z0shjthpx567fyr2pz.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="196" hspace="0" vspace="0" width="321"> text/html 2014-09-27T16:56:15+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از ماهی ماده یک ساله یارمحمدی http://persiandog.mihanblog.com/post/593 <img src="http://8pic.ir/images/eabib2apkcrnc2qjzj1w.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="199" hspace="0" vspace="0" width="350"> text/html 2014-09-27T16:52:52+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از توله های آقا داریوش http://persiandog.mihanblog.com/post/592 <img src="http://8pic.ir/images/5odjxbcm5vvidsvpbc9t.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="106" hspace="0" vspace="0" width="126"><img src="http://8pic.ir/images/g49qgz0ghoiex7jmb2jt.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="105" hspace="0" vspace="0" width="131"><img src="http://8pic.ir/images/zqkp829dzldzxu6xizru.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="105" hspace="0" vspace="0" width="123"> text/html 2014-09-27T16:51:41+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از ماده اکبرآقا مرند http://persiandog.mihanblog.com/post/591 <img src="http://8pic.ir/images/kjbr9keb80zchbovt6zp.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="204" hspace="0" vspace="0" width="317"> text/html 2014-09-27T16:50:30+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سانگا توله 5 ماهه آقا فرنوش http://persiandog.mihanblog.com/post/590 <img src="http://8pic.ir/images/0dszd9bq36fqrrl39y71.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="189" hspace="0" vspace="0" width="315"> text/html 2014-09-27T16:45:35+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad جدید ترین عکسهای کایکو http://persiandog.mihanblog.com/post/589 <img src="http://8pic.ir/images/muq2dqnb56t49lpuoovt.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="96" hspace="0" vspace="0" width="144"><img src="http://8pic.ir/images/kp1n8gmqu7jpxhp6yk7k.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="95" hspace="0" vspace="0" width="143"><img src="http://8pic.ir/images/toxen48p5xjjwxh8gvwm.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="95" hspace="0" vspace="0" width="132"><br><br> text/html 2014-09-13T01:33:59+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad اخبار روز میدان هاnews (کایکو vs برنو) آخر مهر ماه http://persiandog.mihanblog.com/post/588 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="7"><a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/21291510580756950514.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 558px; height: 331px;" alt="vs.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/21291510580756950514.jpg"></a><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><br> text/html 2014-09-13T00:48:47+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از توله های زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/587 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/02976873551817738893.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="125" hspace="0" vspace="0" width="141"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/40240705590287331780.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="124" hspace="0" vspace="0" width="146"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/83127729601682527011.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="122" hspace="0" vspace="0" width="154"> text/html 2014-09-10T03:01:00+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad لینک دانلود فیلم قرش و لوتی http://persiandog.mihanblog.com/post/586 <br><br><br><br>http://uploadkadeh.ir/py982cwz9r4c/لوتی_و_قرشuploadkadeh.mp4.html<br> text/html 2014-09-09T08:46:02+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از زورسو و سانجا http://persiandog.mihanblog.com/post/582 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/43063731044686539786.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="91" hspace="0" vspace="0" width="141"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/70960955596179996021.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="90" hspace="0" vspace="0" width="129"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/50781371468630324170.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="92" hspace="0" vspace="0" width="138"><br><br> text/html 2014-09-09T08:41:05+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad مبارزان 2013 ترکیه http://persiandog.mihanblog.com/post/581 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/97342660391939445652.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="115" hspace="0" vspace="0" width="135"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/72212538281370879204.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="115" hspace="0" vspace="0" width="138"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/80453957711580517406.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="114" hspace="0" vspace="0" width="136"><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/93530731135789588384.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="108" hspace="0" vspace="0" width="135"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/48251160513611223597.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="115" hspace="0" vspace="0" width="139"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/20842254180291979130.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="113" hspace="0" vspace="0" width="135">