سگ.سگ جنگ. پربازدید کننده ترین وبلاگ تخصصی سگهای عظیم الجثه،گارد،مبارز،نگهبان و تیپ تهران 09382622452 مهدی http://persiandog.mihanblog.com 2015-03-29T14:35:40+01:00 text/html 2015-03-18T14:02:17+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از devil http://persiandog.mihanblog.com/post/670 <img src="http://8pic.ir/images/pr6xeozri36a9fudfkhb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="166" hspace="0" vspace="0" width="282"> text/html 2015-03-18T14:00:16+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از بودار.برنو و آتار اقا داریوش (مرند) http://persiandog.mihanblog.com/post/669 <img src="http://8pic.ir/images/zfzndppyjn82w7i33pnm.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="158" hspace="0" vspace="0" width="285"> text/html 2015-03-18T13:57:28+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از طوفان سگ آقا قهرمان (سراب) http://persiandog.mihanblog.com/post/668 <img src="http://8pic.ir/images/so02ob8a72lpfojkimze.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="153" hspace="0" vspace="0" width="281"> text/html 2015-03-15T09:36:32+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از devil دو ساله http://persiandog.mihanblog.com/post/667 <img src="http://8pic.ir/images/uggq3gkboz0v7uda9ifm.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="152" hspace="0" vspace="0" width="282"> text/html 2015-03-09T18:07:35+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از دوستان گروه http://persiandog.mihanblog.com/post/666 <img src="http://8pic.ir/images/wdaau30e33zc9r3jax63.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="148" hspace="0" vspace="0" width="276"> text/html 2015-03-03T10:10:50+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از بچه های گروه وایبر http://persiandog.mihanblog.com/post/664 <img src="http://8pic.ir/images/y9o9falo2r8whqp2mllu.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="178" hspace="0" vspace="0" width="279"> text/html 2015-02-24T17:19:19+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad چند عکس زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/663 <img src="http://8pic.ir/images/sf869shf1hvdpni0juhk.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="173" hspace="0" vspace="0" width="306"> text/html 2015-02-24T15:24:16+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از winner نه ماهه http://persiandog.mihanblog.com/post/662 <img src="http://8pic.ir/images/tgx88uquys0ytyep8p8b.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="178" hspace="0" vspace="0" width="313"> text/html 2015-02-14T19:03:27+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگهای اقا احسان http://persiandog.mihanblog.com/post/660 <img src="http://8pic.ir/images/pkbn5vaknkjdv5wipy8m.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="173" hspace="0" vspace="0" width="279"> text/html 2015-02-14T13:12:51+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از وحشی.شیطان.حاکال و بروسلی http://persiandog.mihanblog.com/post/659 <img src="http://8pic.ir/images/270olc6snfyyuoomfbqz.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="174" hspace="0" vspace="0" width="278"> text/html 2015-02-08T17:13:56+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از گروه وایبر http://persiandog.mihanblog.com/post/658 <img src="http://8pic.ir/images/u1h7o5jhy67gj3hb36ua.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="182" hspace="0" vspace="0" width="314"> text/html 2015-02-08T16:57:02+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad سری جدید عکسهای سگهای ارومیه http://persiandog.mihanblog.com/post/657 <img src="http://8pic.ir/images/hhaykdss8mvkpuw4lx5k.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="182" hspace="0" vspace="0" width="302"> text/html 2015-02-07T17:50:09+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی جدید از میدان ارومیه http://persiandog.mihanblog.com/post/656 <img src="http://8pic.ir/images/nvj1u56a8qc98iyir25u.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="173" hspace="0" vspace="0" width="280"> text/html 2015-01-31T16:17:45+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از کراپ که به خاطرات پیوست http://persiandog.mihanblog.com/post/654 <img src="http://8pic.ir/images/b2v5ydom9x0hknauxhvr.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="174" hspace="0" vspace="0" width="288"> text/html 2015-01-26T14:48:06+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگهای دوستان گروه وایبر http://persiandog.mihanblog.com/post/653 <img src="http://8pic.ir/images/xm0zfezzrfvobyblf9nm.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="177" hspace="0" vspace="0" width="293"> text/html 2015-01-26T14:13:09+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگ اقا مجتبی (طوفان) http://persiandog.mihanblog.com/post/652 <img src="http://8pic.ir/images/nx27ma8kmklb7w1m7x27.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="172" hspace="0" vspace="0" width="289"> text/html 2015-01-18T01:56:32+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از گروه وایبر http://persiandog.mihanblog.com/post/651 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/g1292_36.jpg" alt=""> text/html 2015-01-12T08:11:35+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از سگهای عراقی http://persiandog.mihanblog.com/post/650 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/o6213_33_.jpg" alt=""> text/html 2015-01-11T02:22:46+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگ اقا میعاد http://persiandog.mihanblog.com/post/649 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/b262_2_.jpg" alt=""> text/html 2015-01-07T05:04:22+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad چند عکس جدید از سگهای بچه های وایبری http://persiandog.mihanblog.com/post/648 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/e7257_24_.jpg" alt=""> text/html 2015-01-06T02:05:34+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی ازسگهای دوستان وایبری http://persiandog.mihanblog.com/post/647 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/w7256_1_.jpg" alt=""> text/html 2014-12-29T08:05:09+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از چند عراقی زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/646 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/fj3of05oez8iuos3nslt.jpg" alt=""> text/html 2014-12-27T04:55:55+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از کایکو http://persiandog.mihanblog.com/post/644 <img src="http://up.temkade.com/images/y796_36_.jpg" alt="y796_36_.jpg"> text/html 2014-12-27T04:50:23+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از پلنگ آقا یحیی و توله یک سالش http://persiandog.mihanblog.com/post/643 <img src="http://up.temkade.com/images/s7317_33_.jpg" alt="s7317_33_.jpg"> text/html 2014-12-26T17:30:44+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از چند عراقی زیبا و معروف http://persiandog.mihanblog.com/post/642 <img src="http://8pic.ir/images/kb2qg17z6legt6ovu6ln.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="167" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-12-26T17:25:17+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از نوه های باوش (فروشی) http://persiandog.mihanblog.com/post/641 <img src="http://8pic.ir/images/ql6zytmk8xw5h9chceqq.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="169" hspace="0" vspace="0" width="315"> text/html 2014-12-22T06:12:23+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی جدید از چند قهرمان عراقی http://persiandog.mihanblog.com/post/640 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/m9392_32.jpg" alt=""> text/html 2014-12-08T04:43:21+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از توله های آقا داریوش http://persiandog.mihanblog.com/post/636 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/33251454621026371909.jpg"></a><a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/33251454621026371909.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 336px; height: 168px;" alt="57.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/33251454621026371909.jpg"></a><a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/33251454621026371909.jpg"></a> text/html 2014-12-07T08:56:01+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگهای کاربران این سایت http://persiandog.mihanblog.com/post/635 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/17786330453636310109.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 351px; height: 173px;" alt="53.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/17786330453636310109.jpg"></a> text/html 2014-12-03T03:26:26+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad گروه وایبری ها http://persiandog.mihanblog.com/post/634 <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/j4125_download.jpg" alt=""></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">سلام دوستان شماره تلفن خودتون رو تو این پست بزارید تا به گروه&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">وایبری ها بپیوندید.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شماره شما فقط نزد مدیریت می باشد.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><br></div>