سگ.سگ جنگ. پربازدید کننده ترین وبلاگ تخصصی سگهای عظیم الجثه،گارد،مبارز،نگهبان و تیپ تهران 09382622452 مهدی http://persiandog.mihanblog.com 2015-01-26T22:13:06+01:00 text/html 2015-01-26T14:48:06+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگهای دوستان گروه وایبر http://persiandog.mihanblog.com/post/653 <img src="http://8pic.ir/images/xm0zfezzrfvobyblf9nm.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="177" hspace="0" vspace="0" width="293"> text/html 2015-01-26T14:13:09+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگ اقا مجتبی (طوفان) http://persiandog.mihanblog.com/post/652 <img src="http://8pic.ir/images/nx27ma8kmklb7w1m7x27.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="172" hspace="0" vspace="0" width="289"> text/html 2015-01-18T01:56:32+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از گروه وایبر http://persiandog.mihanblog.com/post/651 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/g1292_36.jpg" alt=""> text/html 2015-01-12T08:11:35+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از سگهای عراقی http://persiandog.mihanblog.com/post/650 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/o6213_33_.jpg" alt=""> text/html 2015-01-11T02:22:46+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگ اقا میعاد http://persiandog.mihanblog.com/post/649 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/b262_2_.jpg" alt=""> text/html 2015-01-07T05:04:22+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad چند عکس جدید از سگهای بچه های وایبری http://persiandog.mihanblog.com/post/648 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/e7257_24_.jpg" alt=""> text/html 2015-01-06T02:05:34+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی ازسگهای دوستان وایبری http://persiandog.mihanblog.com/post/647 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/w7256_1_.jpg" alt=""> text/html 2014-12-29T08:05:09+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از چند عراقی زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/646 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/fj3of05oez8iuos3nslt.jpg" alt=""> text/html 2014-12-27T04:55:55+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از کایکو http://persiandog.mihanblog.com/post/644 <img src="http://up.temkade.com/images/y796_36_.jpg" alt="y796_36_.jpg"> text/html 2014-12-27T04:50:23+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از پلنگ آقا یحیی و توله یک سالش http://persiandog.mihanblog.com/post/643 <img src="http://up.temkade.com/images/s7317_33_.jpg" alt="s7317_33_.jpg"> text/html 2014-12-26T17:30:44+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از چند عراقی زیبا و معروف http://persiandog.mihanblog.com/post/642 <img src="http://8pic.ir/images/kb2qg17z6legt6ovu6ln.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="167" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-12-26T17:25:17+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از نوه های باوش (فروشی) http://persiandog.mihanblog.com/post/641 <img src="http://8pic.ir/images/ql6zytmk8xw5h9chceqq.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="169" hspace="0" vspace="0" width="315"> text/html 2014-12-22T06:12:23+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی جدید از چند قهرمان عراقی http://persiandog.mihanblog.com/post/640 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/m9392_32.jpg" alt=""> text/html 2014-12-08T04:43:21+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از توله های آقا داریوش http://persiandog.mihanblog.com/post/636 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/33251454621026371909.jpg"></a><a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/33251454621026371909.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 336px; height: 168px;" alt="57.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/33251454621026371909.jpg"></a><a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/33251454621026371909.jpg"></a> text/html 2014-12-07T08:56:01+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگهای کاربران این سایت http://persiandog.mihanblog.com/post/635 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/17786330453636310109.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 351px; height: 173px;" alt="53.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/17786330453636310109.jpg"></a> text/html 2014-12-03T03:26:26+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad گروه وایبری ها http://persiandog.mihanblog.com/post/634 <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/j4125_download.jpg" alt=""></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">سلام دوستان شماره تلفن خودتون رو تو این پست بزارید تا به گروه&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">وایبری ها بپیوندید.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شماره شما فقط نزد مدیریت می باشد.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2014-12-02T04:55:24+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگهای حسین اقا http://persiandog.mihanblog.com/post/633 text/html 2014-11-29T06:13:20+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگهای اقا داریوش(فروشی نیست) http://persiandog.mihanblog.com/post/632 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/74450162516474902649.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 343px; height: 172px;" alt="5.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/74450162516474902649.jpg"></a> text/html 2014-11-24T06:10:48+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad چند عکس زیبا از ماده های اصیل http://persiandog.mihanblog.com/post/631 <img width="2" height="781" align="baseline" style="font: 11px/normal tahoma; width: 347px; height: 185px; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;" alt="" src="http://up.temkade.com/images/v76_1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2014-11-24T04:55:10+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از توله های آقا داریوش http://persiandog.mihanblog.com/post/629 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/l9866_19_600.jpg" alt=""> text/html 2014-11-16T04:30:23+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگهای اقا حسام http://persiandog.mihanblog.com/post/626 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/90183772590755214587.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 348px; height: 185px;" alt="29.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/90183772590755214587.jpg"></a> text/html 2014-11-11T04:41:03+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از توله های حسین اقا http://persiandog.mihanblog.com/post/625 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/57900652789199546843.jpg"></a><a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/57900652789199546843.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 344px; height: 229px;" alt="22.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/57900652789199546843.jpg"></a><a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/57900652789199546843.jpg"></a> text/html 2014-11-10T08:22:55+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از قانماز http://persiandog.mihanblog.com/post/624 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/28837505480545877531.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 342px; height: 180px;" alt="14.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/28837505480545877531.jpg"></a> text/html 2014-11-10T04:23:38+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از چند عراقی http://persiandog.mihanblog.com/post/623 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/53253897917072035882.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 347px; height: 245px;" alt="21.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/53253897917072035882.jpg"></a> text/html 2014-11-08T06:38:43+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از چند عراقی معروف http://persiandog.mihanblog.com/post/622 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/75229150412129308120.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 344px; height: 180px;" alt="16.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/75229150412129308120.jpg"></a> text/html 2014-11-08T06:11:09+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از توله های داریوش http://persiandog.mihanblog.com/post/621 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/25251974198287914175.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 336px; height: 179px;" alt="توله2.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/25251974198287914175.jpg"></a> text/html 2014-11-01T05:21:13+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهاای از چند عراقی قهرمان http://persiandog.mihanblog.com/post/620 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/27877354687616545994.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 348px; height: 230px;" alt="11.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/27877354687616545994.jpg"></a> text/html 2014-10-25T00:19:36+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad فیلم مبارزات سگهای ایران http://persiandog.mihanblog.com/post/619 <p> <br></p><p>دوستان برای دیدن فیلم مبارزات سگهای ایران به این پست مراجعه کنید.</p> text/html 2014-10-23T04:17:14+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از هارون_چاوا و زوران حسن آقا http://persiandog.mihanblog.com/post/616 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11013162200453720972.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 346px; height: 203px;" alt="زوران.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11013162200453720972.jpg"></a> text/html 2014-10-20T05:57:13+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از الا آقا محمد http://persiandog.mihanblog.com/post/615 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/54616232719371356998.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 309px; height: 205px;" alt="الا2.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/54616232719371356998.jpg"></a>