سگ.سگ جنگ. پربازدید کننده ترین وبلاگ تخصصی سگهای عظیم الجثه،گارد،مبارز،نگهبان و تیپ تهران 09382622452 مهدی http://persiandog.mihanblog.com 2014-09-20T19:19:10+01:00 text/html 2014-09-13T01:33:59+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad اخبار روز میدان ها dog news http://persiandog.mihanblog.com/post/588 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="7"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/54856643752899069357.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="473" hspace="0" vspace="0" width="529"><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><br> text/html 2014-09-13T00:48:47+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از توله های زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/587 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/02976873551817738893.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="125" hspace="0" vspace="0" width="141"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/40240705590287331780.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="124" hspace="0" vspace="0" width="146"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/83127729601682527011.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="122" hspace="0" vspace="0" width="154"> text/html 2014-09-10T03:01:00+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad لینک دانلود فیلم قرش و لوتی http://persiandog.mihanblog.com/post/586 <br><br><br><br>http://uploadkadeh.ir/py982cwz9r4c/لوتی_و_قرشuploadkadeh.mp4.html<br> text/html 2014-09-09T08:46:02+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از زورسو و سانجا http://persiandog.mihanblog.com/post/582 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/43063731044686539786.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="91" hspace="0" vspace="0" width="141"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/70960955596179996021.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="90" hspace="0" vspace="0" width="129"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/50781371468630324170.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="92" hspace="0" vspace="0" width="138"><br><br> text/html 2014-09-09T08:41:05+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad مبارزان 2013 ترکیه http://persiandog.mihanblog.com/post/581 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/97342660391939445652.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="115" hspace="0" vspace="0" width="135"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/72212538281370879204.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="115" hspace="0" vspace="0" width="138"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/80453957711580517406.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="114" hspace="0" vspace="0" width="136"><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/93530731135789588384.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="108" hspace="0" vspace="0" width="135"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/48251160513611223597.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="115" hspace="0" vspace="0" width="139"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/20842254180291979130.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="113" hspace="0" vspace="0" width="135"> text/html 2014-09-08T06:24:09+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگهای قهرمان کارلو اوغلو http://persiandog.mihanblog.com/post/580 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/71791100071621447262.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="124" hspace="0" vspace="0" width="134"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/05115650624617444170.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="123" hspace="0" vspace="0" width="133"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/53509945105029939000.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="125" hspace="0" vspace="0" width="120"><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/22087791413068963875.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="126" hspace="0" vspace="0" width="138"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/23595420745585341014.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="125" hspace="0" vspace="0" width="126"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/47521765886158671956.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="126" hspace="0" vspace="0" width="123"> text/html 2014-09-08T06:13:29+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگهای کارلی اوغلو http://persiandog.mihanblog.com/post/579 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/79913356277724258331.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="108" hspace="0" vspace="0" width="131"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/77063931149402585476.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="108" hspace="0" vspace="0" width="134"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/96282681555497367079.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="107" hspace="0" vspace="0" width="124"><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/27921936619984661077.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="106" hspace="0" vspace="0" width="132"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/30826990657382539042.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="114" hspace="0" vspace="0" width="133"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/48656492499718064989.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="114" hspace="0" vspace="0" width="124"> text/html 2014-09-07T02:06:15+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad فقط 90 کیلویی ها http://persiandog.mihanblog.com/post/578 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/43797256674034950652.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="104" hspace="0" vspace="0" width="133"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/73582732470368577527.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="104" hspace="0" vspace="0" width="124"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/44487199622918238606.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="103" hspace="0" vspace="0" width="141"><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/41953113015910112504.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="110" hspace="0" vspace="0" width="132"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/66264678915999142332.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="113" hspace="0" vspace="0" width="125"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/55108310608830822031.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="111" hspace="0" vspace="0" width="142"> text/html 2014-09-07T00:46:06+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad کانگالهای مبارز http://persiandog.mihanblog.com/post/577 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/54937797052797366976.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="101" hspace="0" vspace="0" width="132"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/46040332727068123623.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="101" hspace="0" vspace="0" width="122"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/84456891044332853362.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="102" hspace="0" vspace="0" width="124"><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/84855703145857994505.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="110" hspace="0" vspace="0" width="129"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/34295660429693342956.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="110" hspace="0" vspace="0" width="124"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/99431568631051441249.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="114" hspace="0" vspace="0" width="122"> text/html 2014-09-06T05:36:46+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad اینم توله های زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/576 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/66854136403884749715.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="129" hspace="0" vspace="0" width="135"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/71308154518197411221.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="130" hspace="0" vspace="0" width="124"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/56470607084597931799.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="128" hspace="0" vspace="0" width="126"> text/html 2014-09-06T05:02:22+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad یادی از میدانهای دهه 80 http://persiandog.mihanblog.com/post/575 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/44132576825718949718.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="108" hspace="0" vspace="0" width="128"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/25932560352676612652.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="107" hspace="0" vspace="0" width="129"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/75054843080435553403.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="108" hspace="0" vspace="0" width="109"><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/74705108579151606209.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="106" hspace="0" vspace="0" width="127"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/86625614548668957220.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="106" hspace="0" vspace="0" width="127"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/07548468264264990616.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="120" hspace="0" vspace="0" width="114"> text/html 2014-09-04T02:44:07+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad چند کانکال زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/574 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/39408977440366438521.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="110" hspace="0" vspace="0" width="134"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/97558516714357596698.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="110" hspace="0" vspace="0" width="145"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/52534555602161545968.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="108" hspace="0" vspace="0" width="125"><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/66050049819206333574.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="104" hspace="0" vspace="0" width="134"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/83067079404314115055.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="107" hspace="0" vspace="0" width="144"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/63530337535705631784.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="122" hspace="0" vspace="0" width="124"> text/html 2014-09-02T05:32:08+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از شیران و سانگا http://persiandog.mihanblog.com/post/573 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/64304072091567795102.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="217" hspace="0" vspace="0" width="348"> text/html 2014-09-01T05:09:09+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از مبارزان امسال http://persiandog.mihanblog.com/post/572 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/72607894119217374270.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="201" hspace="0" vspace="0" width="354"> text/html 2014-08-31T05:06:03+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از چند کانگال زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/571 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-08/65814622864378530356.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="206" hspace="0" vspace="0" width="353"> text/html 2014-08-31T04:58:32+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از آک باش http://persiandog.mihanblog.com/post/570 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-08/61382565121981534629.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="206" hspace="0" vspace="0" width="348"> text/html 2014-08-28T02:05:37+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از قوی ترین http://persiandog.mihanblog.com/post/569 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-08/19729508419479865726.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="206" hspace="0" vspace="0" width="318"> text/html 2014-08-25T14:42:17+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad سگهای قهرمان http://persiandog.mihanblog.com/post/568 <img src="http://8pic.ir/images/iu0dlxvhudveo9209c7e.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="195" hspace="0" vspace="0" width="314"> text/html 2014-08-06T12:43:56+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از کایکو http://persiandog.mihanblog.com/post/567 <img src="http://8pic.ir/images/b01u2iibhqbmwumo0cbz.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="170" hspace="0" vspace="0" width="314"> text/html 2014-08-06T09:33:36+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad چند عکس زیبا از چند سگ مبارز http://persiandog.mihanblog.com/post/563 <img src="http://8pic.ir/images/4h58o7mevyay19jiz9qf.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="197" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-08-03T14:06:43+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad نامداران سیواس http://persiandog.mihanblog.com/post/562 <img src="http://8pic.ir/images/gvlrfkvtzmjsvsr0gdwi.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="186" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-08-02T15:04:30+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad دیدن این چند تا عکس واقعا ارزش داره http://persiandog.mihanblog.com/post/560 <img src="http://8pic.ir/images/dd9ctu7trdvt984r0vh4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="196" hspace="0" vspace="0" width="313"> text/html 2014-08-02T15:02:41+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad از دیدن این عکسها آدم واقعا لذت میبره http://persiandog.mihanblog.com/post/559 <img src="http://8pic.ir/images/pfv6rldtvd8qj9fosh71.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="209" hspace="0" vspace="0" width="317"> text/html 2014-07-27T16:49:22+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از Cankiz و توله هاش http://persiandog.mihanblog.com/post/556 <img src="http://8pic.ir/images/rx0gqjzcebhmmri88rfl.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="204" hspace="0" vspace="0" width="314"> text/html 2014-07-26T13:55:53+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای بسیار زیبا و هیجان انگیز http://persiandog.mihanblog.com/post/555 <img src="http://8pic.ir/images/gp6v2t7d5bwvi9d80lmg.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="185" hspace="0" vspace="0" width="315"> text/html 2014-07-20T16:05:57+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از توله 13 ماهه عراقی بسیار بزرگ و زیبا و جنگجو http://persiandog.mihanblog.com/post/554 <img src="http://8pic.ir/images/2a3pgrk2qwd7cee0n7ns.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="190" hspace="0" vspace="0" width="312"> text/html 2014-07-20T16:03:03+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از ماده زیبا عراقی سرابی http://persiandog.mihanblog.com/post/552 <img src="http://8pic.ir/images/qg2lhvzl4z9ubn9ek6k6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="193" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-07-20T16:01:25+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از عراقی اصیل و زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/551 <img src="http://8pic.ir/images/6h9rsyeoosxi085vleky.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="176" hspace="0" vspace="0" width="314"> text/html 2014-07-20T15:59:03+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از ماده زیبا دختر قوچی احمد آقا http://persiandog.mihanblog.com/post/550 <img src="http://8pic.ir/images/zo7dwh7mi7xutxy0pjuz.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="176" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-07-16T16:24:29+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از یکی از قهرمانان ترکیه به نام KIVRAK & DUMAN http://persiandog.mihanblog.com/post/549 <img src="http://8pic.ir/images/sumh6qvw0fqzv6yxutnj.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="208" hspace="0" vspace="0" width="317">