سگ.سگ جنگ. پربازدید کننده ترین وبلاگ تخصصی سگهای عظیم الجثه،گارد،مبارز،نگهبان و تیپ تهران 09382622452 مهدی http://persiandog.mihanblog.com 2014-12-19T15:29:43+01:00 text/html 2014-12-15T05:22:31+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad برای دریافت الماس جم بی نهایت رایگان در بازی کلش به روش زیر اقدام کنید. http://persiandog.mihanblog.com/post/639 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/04708569082985212430.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 450px; height: 407px;" alt="11.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/04708569082985212430.jpg"></a> text/html 2014-12-08T04:43:21+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از توله های آقا داریوش http://persiandog.mihanblog.com/post/636 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/33251454621026371909.jpg"></a><a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/33251454621026371909.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 336px; height: 168px;" alt="57.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/33251454621026371909.jpg"></a><a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/33251454621026371909.jpg"></a> text/html 2014-12-07T08:56:01+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگهای کاربران این سایت http://persiandog.mihanblog.com/post/635 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/17786330453636310109.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 351px; height: 173px;" alt="53.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/17786330453636310109.jpg"></a> text/html 2014-12-03T03:26:26+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad گروه وایبری ها http://persiandog.mihanblog.com/post/634 <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/j4125_download.jpg" alt=""></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">سلام دوستان شماره تلفن خودتون رو تو این پست بزارید تا به گروه&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">وایبری ها بپیوندید.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شماره شما فقط نزد مدیریت می باشد.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2014-12-02T04:55:24+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگهای حسین اقا http://persiandog.mihanblog.com/post/633 text/html 2014-11-29T06:13:20+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگهای اقا داریوش(فروشی نیست) http://persiandog.mihanblog.com/post/632 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-12/74450162516474902649.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 343px; height: 172px;" alt="5.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/74450162516474902649.jpg"></a> text/html 2014-11-24T06:10:48+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad چند عکس زیبا از ماده های اصیل http://persiandog.mihanblog.com/post/631 <img width="2" height="781" align="baseline" style="font: 11px/normal tahoma; width: 347px; height: 185px; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;" alt="" src="http://up.temkade.com/images/v76_1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2014-11-24T04:55:10+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از توله های آقا داریوش http://persiandog.mihanblog.com/post/629 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.temkade.com/images/l9866_19_600.jpg" alt=""> text/html 2014-11-16T04:30:23+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگهای اقا حسام http://persiandog.mihanblog.com/post/626 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/90183772590755214587.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 348px; height: 185px;" alt="29.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/90183772590755214587.jpg"></a> text/html 2014-11-11T04:41:03+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از توله های حسین اقا http://persiandog.mihanblog.com/post/625 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/57900652789199546843.jpg"></a><a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/57900652789199546843.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 344px; height: 229px;" alt="22.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/57900652789199546843.jpg"></a><a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/57900652789199546843.jpg"></a> text/html 2014-11-10T08:22:55+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از قانماز http://persiandog.mihanblog.com/post/624 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/28837505480545877531.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 342px; height: 180px;" alt="14.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/28837505480545877531.jpg"></a> text/html 2014-11-10T04:23:38+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از چند عراقی http://persiandog.mihanblog.com/post/623 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/53253897917072035882.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 347px; height: 245px;" alt="21.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/53253897917072035882.jpg"></a> text/html 2014-11-08T06:38:43+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از چند عراقی معروف http://persiandog.mihanblog.com/post/622 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/75229150412129308120.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 344px; height: 180px;" alt="16.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/75229150412129308120.jpg"></a> text/html 2014-11-08T06:11:09+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از توله های داریوش http://persiandog.mihanblog.com/post/621 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/25251974198287914175.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 336px; height: 179px;" alt="توله2.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/25251974198287914175.jpg"></a> text/html 2014-11-01T05:21:13+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهاای از چند عراقی قهرمان http://persiandog.mihanblog.com/post/620 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-11/27877354687616545994.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 348px; height: 230px;" alt="11.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/27877354687616545994.jpg"></a> text/html 2014-10-25T00:19:36+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad فیلم مبارزات سگهای ایران http://persiandog.mihanblog.com/post/619 <p> <br></p><p>دوستان برای دیدن فیلم مبارزات سگهای ایران به این پست مراجعه کنید.</p> text/html 2014-10-23T04:17:14+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از هارون_چاوا و زوران حسن آقا http://persiandog.mihanblog.com/post/616 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11013162200453720972.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 346px; height: 203px;" alt="زوران.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11013162200453720972.jpg"></a> text/html 2014-10-20T05:57:13+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از الا آقا محمد http://persiandog.mihanblog.com/post/615 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/54616232719371356998.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 309px; height: 205px;" alt="الا2.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/54616232719371356998.jpg"></a> text/html 2014-10-19T02:33:29+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از توله رگبار http://persiandog.mihanblog.com/post/614 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/64821551545025237305.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 341px; height: 178px;" alt="توله رگبار.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/64821551545025237305.jpg"></a> text/html 2014-10-19T02:31:12+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسی از توله حاکال http://persiandog.mihanblog.com/post/613 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11840333249861043521.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 349px; height: 179px;" alt="توله حاکال.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11840333249861043521.jpg"></a> text/html 2014-10-19T02:26:53+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از عراقی های زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/612 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/78808240981354068675.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 345px; height: 182px;" alt="1.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/78808240981354068675.jpg"></a> text/html 2014-10-14T11:20:17+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکس های جدید از بودار اقا داریوش http://persiandog.mihanblog.com/post/611 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/43109961403856821311.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 347px; height: 205px;" alt="8.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/43109961403856821311.jpg"></a> text/html 2014-10-14T11:14:51+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکس هایی از برنو سگ آقا داریوش http://persiandog.mihanblog.com/post/610 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/59875380905812108924.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 311px; height: 185px;" alt="10.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/59875380905812108924.jpg"></a> text/html 2014-10-12T04:56:37+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکس های جدید از بودار و توله های ا داریوش مرند http://persiandog.mihanblog.com/post/609 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/18503237701825483701.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 347px; height: 194px;" alt="بودار8 (10).jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/18503237701825483701.jpg"></a> text/html 2014-10-12T03:33:30+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسی از شری احمد آقا http://persiandog.mihanblog.com/post/608 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/44846720084838173309.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 314px; height: 189px;" alt="شری[1].jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/44846720084838173309.jpg"></a> text/html 2014-10-12T03:20:21+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسی از گراز http://persiandog.mihanblog.com/post/607 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/90346213381661032765.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 347px; height: 204px;" alt="گراز[1].jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/90346213381661032765.jpg"></a> text/html 2014-10-12T03:00:21+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکس هایی از گاور جعفر ایرانی و باوش http://persiandog.mihanblog.com/post/606 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/20412618722628184159.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 313px; height: 192px;" alt="گاور1[1].jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/20412618722628184159.jpg"></a> text/html 2014-10-09T02:03:05+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از سگ حاج خدر http://persiandog.mihanblog.com/post/605 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/75175359825037945222.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 314px; height: 203px;" alt="سگ خدر 4.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/75175359825037945222.jpg"></a> text/html 2014-10-09T01:48:19+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از بوران http://persiandog.mihanblog.com/post/603 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/48005255458097136398.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 347px; height: 204px;" alt="بوران1.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/48005255458097136398.jpg"></a> text/html 2014-10-08T04:46:25+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسی از بتن توله دوه http://persiandog.mihanblog.com/post/602 <a href="http://upload7.ir/imgs/2014-10/31764651338802105282.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 311px; height: 195px;" alt="بتن توله دوه.jpg" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/31764651338802105282.jpg"></a>