سگ.سگ جنگ. پربازدید کننده ترین وبلاگ تخصصی سگهای عظیم الجثه،گارد،مبارز،نگهبان و تیپ تهران 09382622452 مهدی http://persiandog.mihanblog.com 2014-08-20T08:49:22+01:00 text/html 2014-08-06T12:43:56+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از کایکو http://persiandog.mihanblog.com/post/567 <img src="http://8pic.ir/images/b01u2iibhqbmwumo0cbz.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="170" hspace="0" vspace="0" width="314"> text/html 2014-08-06T12:42:33+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکس نیش انداختن حریف لیون از شروع مبارزه http://persiandog.mihanblog.com/post/566 <img src="http://8pic.ir/images/qm6gx965hbqccyf7zakc.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="178" hspace="0" vspace="0" width="315"> text/html 2014-08-06T12:16:06+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad فروشگاه سگ.فروش انواع نژاد سگ ها http://persiandog.mihanblog.com/post/565 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <div dir="rtl" align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="width:450.1pt;margin-left:32.75pt;border-collapse:collapse; border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir:bidi" cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" width="600"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:57.95pt"> <td rowspan="2" style="width:11.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:57.95pt" valign="top" width="16"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> </td> <td style="width:438.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:57.95pt" valign="top" width="584"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Aparajita&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">اطلاعیه</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Aparajita&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">مهم</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Aparajita&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">فروش</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Aparajita&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">انواع</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Aparajita&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">نژاد</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Aparajita&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">سگها</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Aparajita&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><b><span style="font-family:&quot;Aparajita&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes;height:188.9pt"> <td style="width:438.3pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:188.9pt" valign="top" width="584"> <div dir="rtl" align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir: bidi" cellpadding="0" cellspacing="0" border="1"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:213.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>آگهی</span></b></p> </td> <td style="width:213.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="285"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>آگهی</span></b></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;David&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;David&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">این</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;David&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">پست</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;David&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">بسیار</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;David&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">گسترده</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;David&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">و</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;David&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">دارای</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;David&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">ویژگیهای</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;David&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">خاص</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;David&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">می</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;David&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">باشد</span></b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <div dir="rtl" align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir: bidi" cellpadding="0" cellspacing="0" border="1"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes; height:23.9pt"> <td style="width:426.75pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:23.9pt" valign="top" width="569"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font size="4">1</font>_<font size="5">پذیرش و ثبت آگهی از همه جای ایران به طور رایگان.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font size="4">2</font>_<font size="5">خرید و فروش انواع نژاد سگ در این پست</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font size="4">3</font>_<font size="5">تاییدیه صحت و سلامت زیر نظر کادر پزشکی مجرب</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font size="4">4</font>_<font size="5">پیگیری موارد مربوط به سگهای گمشده</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font size="4">5</font>_<font size="5">کارشناسی قیمت زیر نظر کارشناسان مجرب</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font size="4">6</font>_<font size="5">خرید و فروش سگها با عقد قرار داد رسمی و مهر و امضاء معتبر</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#C00000" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes"></span>برای دیدن عکسهاوشماره مالک آنها به قسمت کناری صفحه اصلی(فروش)مراجعه فرمایید</span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2014-08-06T09:33:36+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad چند عکس زیبا از چند سگ مبارز http://persiandog.mihanblog.com/post/563 <img src="http://8pic.ir/images/4h58o7mevyay19jiz9qf.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="197" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-08-03T14:06:43+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad نامداران سیواس http://persiandog.mihanblog.com/post/562 <img src="http://8pic.ir/images/gvlrfkvtzmjsvsr0gdwi.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="186" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-08-02T15:04:30+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad دیدن این چند تا عکس واقعا ارزش داره http://persiandog.mihanblog.com/post/560 <img src="http://8pic.ir/images/dd9ctu7trdvt984r0vh4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="196" hspace="0" vspace="0" width="313"> text/html 2014-08-02T15:02:41+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad از دیدن این عکسها آدم واقعا لذت میبره http://persiandog.mihanblog.com/post/559 <img src="http://8pic.ir/images/pfv6rldtvd8qj9fosh71.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="209" hspace="0" vspace="0" width="317"> text/html 2014-07-27T16:49:22+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از Cankiz و توله هاش http://persiandog.mihanblog.com/post/556 <img src="http://8pic.ir/images/rx0gqjzcebhmmri88rfl.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="204" hspace="0" vspace="0" width="314"> text/html 2014-07-26T13:55:53+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای بسیار زیبا و هیجان انگیز http://persiandog.mihanblog.com/post/555 <img src="http://8pic.ir/images/gp6v2t7d5bwvi9d80lmg.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="185" hspace="0" vspace="0" width="315"> text/html 2014-07-20T16:05:57+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از توله 13 ماهه عراقی بسیار بزرگ و زیبا و جنگجو http://persiandog.mihanblog.com/post/554 <img src="http://8pic.ir/images/2a3pgrk2qwd7cee0n7ns.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="190" hspace="0" vspace="0" width="312"> text/html 2014-07-20T16:03:03+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از ماده زیبا عراقی سرابی http://persiandog.mihanblog.com/post/552 <img src="http://8pic.ir/images/qg2lhvzl4z9ubn9ek6k6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="193" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-07-20T16:01:25+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از عراقی اصیل و زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/551 <img src="http://8pic.ir/images/6h9rsyeoosxi085vleky.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="176" hspace="0" vspace="0" width="314"> text/html 2014-07-20T15:59:03+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از ماده زیبا دختر قوچی احمد آقا http://persiandog.mihanblog.com/post/550 <img src="http://8pic.ir/images/zo7dwh7mi7xutxy0pjuz.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="176" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-07-16T16:24:29+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از یکی از قهرمانان ترکیه به نام KIVRAK & DUMAN http://persiandog.mihanblog.com/post/549 <img src="http://8pic.ir/images/sumh6qvw0fqzv6yxutnj.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="208" hspace="0" vspace="0" width="317"> text/html 2014-07-16T16:19:43+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از قهرمان ترکیه به نام BAŞ MALAKLI http://persiandog.mihanblog.com/post/548 <img src="http://8pic.ir/images/aror781pw7nicm3qfvtu.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="204" hspace="0" vspace="0" width="319"> text/html 2014-07-16T12:37:14+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad کانگالهای بسیار بزرگ و زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/546 <img src="http://8pic.ir/images/g5pvc6ukaji21adtao75.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="211" hspace="0" vspace="0" width="317"> text/html 2014-07-16T12:34:47+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای زیبای ارسالی دوستان http://persiandog.mihanblog.com/post/545 <img src="http://8pic.ir/images/grdo9smpzhqt9aciqxlg.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="212" hspace="0" vspace="0" width="321"> text/html 2014-07-10T13:56:06+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1047(توله های 35 روزه بسیار دیدنی) http://persiandog.mihanblog.com/post/544 <img src="http://8pic.ir/images/xwk59igdz7uaql85yktt.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="192" hspace="0" vspace="0" width="314"> text/html 2014-07-02T13:19:04+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1045 http://persiandog.mihanblog.com/post/543 <img src="http://8pic.ir/images/2enfkpm2zj36rk9z33l0.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="220" hspace="0" vspace="0" width="317"> text/html 2014-06-29T14:56:29+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1044 (عکسهای جالب) http://persiandog.mihanblog.com/post/542 <img src="http://8pic.ir/images/7qexrcvnt2oftni9xe8m.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="196" hspace="0" vspace="0" width="350"> text/html 2014-06-10T14:12:21+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1046 (عکسهای عراقی ابلغ) http://persiandog.mihanblog.com/post/541 <img src="http://8pic.ir/images/966dpj2xnuls572thq6g.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="208" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-06-10T14:09:54+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1045 (عکسهای دیدنی این پست) http://persiandog.mihanblog.com/post/540 <img src="http://8pic.ir/images/cmnty5rsds5kty8xqkco.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="211" hspace="0" vspace="0" width="315"> text/html 2014-06-10T14:08:09+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1044 (توله های دیدنی) http://persiandog.mihanblog.com/post/539 <img src="http://8pic.ir/images/6molp2ili5tkeyzsdbo5.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="212" hspace="0" vspace="0" width="313"> text/html 2014-06-10T14:03:53+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1043 http://persiandog.mihanblog.com/post/538 <img src="http://8pic.ir/images/fofftio7wyve23ctxy6m.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="212" hspace="0" vspace="0" width="313"> text/html 2014-06-02T09:07:10+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1042 http://persiandog.mihanblog.com/post/537 <img src="http://8pic.ir/images/13587791118190998023.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="188" hspace="0" vspace="0" width="317"> text/html 2014-06-02T09:05:42+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1041 http://persiandog.mihanblog.com/post/536 <img src="http://8pic.ir/images/07990354203494235494.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="178" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-06-02T09:02:10+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1040 http://persiandog.mihanblog.com/post/535 <img src="http://8pic.ir/images/17056619967752301763.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="196" hspace="0" vspace="0" width="349"> text/html 2014-05-31T14:18:15+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1038 http://persiandog.mihanblog.com/post/534 <img src="http://8pic.ir/images/34220412134113274057.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="197" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-05-31T14:16:17+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1037 http://persiandog.mihanblog.com/post/533 <img src="http://8pic.ir/images/07402815017204453854.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="193" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-05-31T14:11:57+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1036 http://persiandog.mihanblog.com/post/532 <img src="http://8pic.ir/images/07984467899193607757.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="231" hspace="0" vspace="0" width="348">